Πολιτική Απορρήτου

 

Η «AngeliniPharma Hellas Α.Β.Ε.Ε» (εφεξής η «Εταιρία») είναι φαρμακευτική εταιρία, μέλος ιδιωτικού Ομίλου με ηγετική θέση στη φροντίδα για υγεία και ευεξία στο φαρμακευτικό τομέα. Η φροντίδα για την ικανοποίηση των καθημερινών ανθρώπινων αναγκών μέσα από αναγνωρισμένα και υψηλής ποιότητας προϊόντα,  για τη διασφάλιση της καθημερινής υγείας και ευεξίας είναι τα στοιχεία που αποτελούν τη βασική αποστολή της «Angelini Pharma Hellas Α.Β.Ε.Ε».

Η Εταιρία σέβεται και τηρεί τους κανόνες περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του εφαρμοστέου εθνικού και ευρωπαϊκού πλαισίου. Η παρούσα πολιτική ορίζει ποιες ατομικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες δύναται η Εταιρία να συλλέγει, πώς χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες, καθώς και σε ποιες ενέργειες προβαίνει για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά αποκλειστικά και μόνο την παρούσα ιστοσελίδα.

1.         Συγκατάθεση

Δια της εισόδου και περιήγησής σας στην ιστοσελίδα της Εταιρίας δύνασθε να μην μας γνωστοποιήσετε κανένα προσωπικό σας δεδομένο. Η Εταιρεία δύναται να συλλέξει προσωπικά σας δεδομένα μόνο εφόσον ρητά το επιλέξετε και έχετε συγκατατεθεί προς τούτο. Σε ορισμένες επίσης περιπτώσεις η Εταιρία δύναται να διατηρεί αναγνωριστικές πληροφορίες σε ανώνυμη συγκεντρωτική μορφή για την δημιουργία στατιστικών δεδομένων, όπως ενδεικτικά αναφορικά με τον αριθμό των επισκεπτών, το domain name της ιστοσελίδας κλπ, ώστε να βελτιώνει την παρούσα ιστοσελίδα της.

Σε περίπτωση δε που επιλέξετε να καταχωρήσετε προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς επικοινωνίας με την Εταιρία, δηλώνετε ρητά τα εξής: «Συγκατατίθεμαι στην τήρηση σε αρχείο και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου από την Εταιρεία αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο του προαναφερόμενου σκοπού. Έλαβα γνώση και δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι συναινώ και συγκατατίθεμαι προς άπαντα τα ανωτέρω».

2.         Προσωπικά Δεδομένα

Βάσει του Ν. 2472/1997 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων», επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι η Εταιρία, η οποία έχει την έδρα της στην Ν. Κηφισιά Αττικής, στην οδό Αχαΐας 4 και Τροιζηνίας, θα τηρήσει αρχείο και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα που καταχωρείτε κατόπιν επιλογής σας, δηλαδή στην περίπτωση που επιλέγετε να επικοινωνήσετε γραπτώς με την Εταιρία για οποιονδήποτε λόγο. Αποδέκτες των παραπάνω προσωπικών σας δεδομένων θα είναι μόνο τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται στην Εταιρία για την εκτέλεση του προαναφερόμενου σκοπού.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας συνίσταται στη συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία, χρήση, και σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία απολύτως απαραίτητη για τους παραπάνω σκοπούς, διενεργούμενη εγγράφως, τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα. Η διάρκεια τήρησης του αρχείου θα είναι για πέντε (5) έτη. Διαθέτουμε πολιτικές ασφαλείας οι οποίες έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν την ακεραιότητα και ασφάλεια όλων των πληροφοριών μας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων. Ενδέχεται να απασχολούμε τρίτους για να εκτελούν λειτουργίες για λογαριασμό μας. Οι τρίτοι μπορεί να χρειαστούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να εκτελέσουν τις ανατεθείσες λειτουργίες για λογαριασμό μας, αλλά θα εξασφαλίζουμε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλο σκοπό.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δικαιώματα που έχει κάθε υποκείμενο του οποίου τα δεδομένα τίθενται υπό επεξεργασία. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητά και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας (η Εταιρία) – χωρίς καθυστέρηση και με τρόπο εύληπτο και σαφή – πληροφορίες που αφορούν στο είδος των δεδομένων που τίθενται υπό επεξεργασία, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας, τους αποδέκτες, την εξέλιξη της επεξεργασίας, τη διόρθωση/ διαγραφή/ δέσμευση των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, καθώς και την κοινοποίησή τους σε τρίτους στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα, κάθε τυχόν διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ανωτέρω νόμου, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Συγκεκριμένα δικαιούται να αιτηθεί τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση, ή τη διαγραφή των δεδομένων του. Αρμόδιο στέλεχος της εταιρείας προς το οποίο δύνασθε να απευθύνεστε προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει των άρθρων 11–13 του Ν.2472/1997 είναι ο κ. Ελευθέριος Μπήτρος(ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Αχαΐας 4 & Τροιζηνίας, 145 64, Νέα Κηφισιά ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Eleftherios.Bitros@angelinipharma.gr ).

3.         Μη Προσωπικά Δεδομένα

Παρακολουθούμε τη χρήση της Ιστοσελίδας συγκεντρώνοντας πληροφορίες από κοινού με πολλούς εμπορικούς οργανισμούς. Στη διαδικασία αυτή ΔΕΝ συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Κατά κανόνα, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών μας στην Ιστοσελίδα και το αρχικό όνομα τομέα του παρόχου υπηρεσιών Internet. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της χρήσης που κάνει ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας και μπορούν να μοιραστούν με άλλες εταιρείες εντός του Ομίλου της Εταιρίας αλλά και με τρίτους αποκλειστικά για τον άνω σκοπό. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας. Επομένως, μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο τη χρησιμοποιείτε, μέσω cookies και λοιπών παρόμοιων τεχνολογιών (βλ. παρακάτω). Μπορεί, επίσης, να παρακολουθήσουμε μοντέλα κίνησης χρηστών και χρήσης της Ιστοσελίδας για να βοηθηθούμε και να βελτιώσουμε τον σχεδιασμό και τη μορφή της Ιστοσελίδας μας, να προσωποποιήσουμε την εμπειρία σας προσαρμόζοντας το περιεχόμενο που βλέπετε και, κατά συνέπεια, βελτιστοποιώντας την εμπειρία σας ως χρήστη. Μπορεί, επίσης, να πραγματοποιήσουμε στατιστική ανάλυση στους λογαριασμούς των χρηστών για να διαπιστώσουμε, μεταξύ άλλων, τον αριθμό των ενεργών χρηστών, τη συχνότητα χρήσης τους και τον αριθμό των ιστοσελίδων στις οποίες έχει εγγραφεί ένας χρήστης σε ανώνυμη μορφή. Ενδέχεται περιστασιακά να λάβουμε πληροφορίες για εσάς από άλλες πηγές (όπως άλλες εταιρείες του Ομίλου ή τρίτα μέρη), τις οποίες θα προσθέσουμε στις πληροφορίες, τις οποίες έχουμε ήδη γι' εσάς προκειμένου να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε και να προσωποποιήσουμε την υπηρεσία μας προς εσάς, βάσει ανώνυμων στοιχείων χρήστη. Μπορεί επίσης να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τη γνώμη σας εάν, για παράδειγμα, μας στείλετε ανατροφοδότηση, ή μας θέσετε τα ερωτήματά σας.

4.         Χρήση Cookies

Η Ιστοσελίδα μας δεν χρησιμοποιεί cookies.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες στις οποίες μπορείτε να μεταβείτε μέσω της Ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούν cookies, την ευθύνη για την ενημέρωση σας ως προς την εγκατάσταση cookies στη συσκευή σας, διαχείριση και διαγραφή τους ανήκει στα πρόσωπα που είναι αρμόδια/υπέθυνα για την διαχείριση/επεξεργασία των εν λόγω ιστοσελίδων, τα οποία επιπλέον οφείλουν να εξασφαλίσουν τη λήψη ρητής συγκατάθεσης από εσάς, προκειμένου να μπορεί να γίνει χρήση cookies, δια της τοποθέτησης του ενημερωτικού cookie banner ή οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας τεχνικής εφαρμογής με την οποία δύναται να ληφθεί η ρητή συγκατάθεσή σας.

4.         Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα που τυχόν καταχωρίσετε στην παρούσα ιστοσελίδα σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία, θα αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων της Εταιρίας που διατηρούνται από τους παρόχους υπηρεσιών της. Η Εταιρία διατηρεί εύλογα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των Προσωπικών σας Δεδομένων, χρησιμοποιώντας ασφαλή τεχνολογία για να τη μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων μέσω του Διαδικτύου. Η πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα περιορίζεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Εταιρίας και του Ομίλου της.

Σας υπενθυμίζουμε σε κάθε περίπτωση ότι, παρά τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας που χρησιμοποιεί η Εταιρία για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από κάθε τυχόν αναρμόδια κοινοποίηση, κακή χρήση ή αλλοίωση, παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι καμία μετάδοση μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής ή ελεύθερη σφαλμάτων, και η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για τις παραβιάσεις ασφάλειας πέραν του εύλογου ελέγχου της.

5.         Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα της Εταιρίας ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους άλλων ιστοσελίδων. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν εφαρμόζεται σε τρίτες ιστοσελίδες και η Εταιρία μας συνιστά να τις επισκέπτεσθε απευθείας προκειμένου να ελέγχετε την Πολιτική Απορρήτου από την οποία εκείνες διέπονται.

6.         Ερωτήσεις για την παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Εάν έχετε ερωτήσεις για την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου ή για τη χρήση προσωπικών σας πληροφοριών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@angelinipharma.gr

ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση: Αχαΐας 4 & Τροιζηνίας, 145 64, Νέα Κηφισιά

7.         Προστασία Ανηλίκων

Η παρούσα ιστοσελίδα απευθύνεται σε ενήλικες. Η Εταιρία δεν συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρίσιμη πληροφορία οποιουδήποτε χρήστη η Εταιρία δύναται να γνωρίζει ότι είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Σε οποιαδήποτε αντίθετη περίπτωση, ο κηδεμόνας του ανηλίκου έχει δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που δόθηκαν τυχόν από τον ανήλικο ή/και να αιτηθεί την διαγραφή τους.

8.         Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα κατά την διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι εν λόγω αλλαγές θα εμφανίζονται αυτόματα στην παρούσα σελίδα. Η συνεχιζόμενη εκ μέρους σας χρήση της ιστοσελίδας, δηλώνει την συγκατάθεσή σας ως προς την χρήση των καινούριων στοιχείων.

9.         Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Η παρούσα πολιτική απορρήτου διέπεται και ερμηνεύεται με βάση το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η τελευταία θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Έκδοση: Οκτώβριος 2014