Μονάδες Παραγωγής

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής του Ομίλου Angelini βρίσκονται στην Ανκόνα, στην Aprilia  και στην Casella. Η παρασκευή φαρμάκων γίνεται στην Ανκόνα για τα τελικά προϊόντα και στην Απρίλια για τις φαρμακευτικές πρώτες ύλες. Οι εγκαταστάσεις στην Καζέλλα εξειδικεύονται στην παρασκευή της σειράς προϊόντων αντισηψίας Amuchina. Η παραγωγή προορίζεται για όλες τις αγορές σε διεθνές επίπεδο. Όλες οι εγκαταστάσεις υποστηρίζονται από προηγμένη τεχνολογία, με αυτόματα συστήματα ελέγχου και επίβλεψης. Μεγάλη σημασία δίνεται στην ανάλυση και τον έλεγχο ποιότητας, με έμφαση στις πρώτες ύλες.
Η προστασία του περιβάλλοντος και η περιφρούρηση της υγείας στο χώρο εργασίας αποτελούν βασικούς παράγοντες περαιτέρω βελτίωσης της παραγωγικής δραστηριότητας της Angelini.

Περιβάλλον, ασφάλεια και υγεία
Οι εγκαταστάσεις της Angelini πρωτοπορούν στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Εδώ και πολλά χρόνια, η διαχείριση και οι στρατηγικές βελτίωσης σε θέματα περιβάλλοντος αποτελούν κεντρικό άξονα της παραγωγικής διαδικασίας, γεγονός που αποδεικνύεται και από την απόκτηση εθελοντικής πιστοποίησης  ISO 14001,  τόσο για τις εγκαταστάσεις στην Ανκόνα όσο και για εκείνες στην Πεσκάρα. Η ασφάλεια και οι σωστές υγειονομικές συνθήκες είναι βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων.  Η εταιρική κουλτούρα του Ομίλου Angelini καθιστά πρωταρχικό καθήκον του εργοδότη την εγγύηση της απόλυτης ασφάλειας, των υγειονομικών συνθηκών και της ευημερίας των εργαζόμενων στο χώρο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, έχουν τεθεί σε εφαρμογή κανόνες ορθής πρακτικής, τόσο σε εταιρικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, καθώς επίσης και ένα σύστημα ελέγχου συμπεριφορών και προτύπων  που επικεντρώνεται σε θέματα ασφάλειας και ενισχύει την πρόληψη ατυχημάτων. Η συνεχής εκτίμηση των κινδύνων και ο σεβασμός του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για θέματα περιβάλλοντος, ασφάλειας και υγειονομικών συνθηκών καθώς και η ενεργή  συμμετοχή του προσωπικού θέτουν  τις θεμελιώδεις βάσεις για την κατάκτηση της υπεροχής και της τελειότητας σε όλους τους τομείς.