Διαφάνεια

Γνωστοποίηση από την ANGELINI PHARMA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε. παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, των υπ’ αριθμ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, του Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ και του Κώδικα Δημοσιοποίησης της ΕFPIA.

Στην παρούσα σελίδα δημοσιοποιούνται οι αμοιβές και παροχές της ANGELINI PHARMA HELLAS MOΝΟΠΡΟΣΩΠΗ   Α.Β.Ε.Ε. προς Επαγγελματίες Υγείας/Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥ/ΕΥΦ) για το διάστημα από 01/01/2016 - 31/12/2016.

 
Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014 οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, είτε σε συγκεντρωτική είτε σε ατομική βάση ανά περίπτωση κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ). Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της  Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (EFPIA) και ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) απαιτούν από τα μέλη τους γνωστοποιούν τις πληρωμές και παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).

Ρητά σημειώνουμε, ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε μετά την έκδοση των  υπ’ αριθμ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της 29.06.2016 και της 13.04.2017 αντίστοιχα, του περιεχομένου των οποίων λάβαμε γνώση. Επιφυλασσόμαστε σε επικαιροποιημένη δημοσιοποίηση των ως άνω παροχών σε περίπτωση έκδοσης οποιασδήποτε νεότερης κανονιστικής οδηγίας ή διάταξης.

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα.

Ακολουθείστε τους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε το σχετικό Μεθοδολογικό Σημείωμα Δημοσιοποίησης Παροχών και τον σχετικό Πίνακα:

 

Μεθοδολογικό Σημείωμα Δημοσιοποίησης Παροχών 2019

Πίνακας Δημοσιοποίησης Στοιχείων 2019

Μεθοδολογικό Σημείωμα Δημοσιοποίησης Παροχών 2018

Πίνακας Δημοσιοποίησης Στοιχείων 2018

Μεθοδολογικό Σημείωμα Δημοσιοποίησης Παροχών 2017

Πίνακας Δημοσιοποίησης Στοιχείων 2017

Μεθοδολογικό Σημείωμα Δημοσιοποίησης Παροχών 2016

Πίνακας Δημοσιοποίησης στοιχείων 2016

Μεθοδολογικό Σημείωμα Δημοσιοποίησης Παροχών 2015

Πίνακας δημοσιοποίησης στοιχείων 2015